Startupsvar.dk
Powered by DANA
info@startupsvar.dk

Balance regnskab (Status)

En balance (også kaldet en status) er en oversigt over, hvad virksomheden ejer og skylder på et givet tidspunkt.

Der er altså tale om et øjebliksbillede, der kan være helt anderledes allerede dagen efter. Hvis for eksempel virksomheden ejer en ejendom, som den sælger den 5. januar 2017, indgår ejendommen i en balance pr. 31. december 2016, men er væk i en balance pr. en uge senere.

Balancen udarbejdes således altid pr. en bestemt dato. Balancen består af aktiver og passiver, hvor passiverne er en fællesbetegnelse for gæld og egenkapital.

Aktiver

Ordet "Aktiver" er den økonomiske fællesbetegnelse for de ting, virksomheden ejer. Det kan i princippet være alt. Som eksempler kan nævnes:

 • Kontante beholdninger
 • Bankindestående
 • Tilgodehavender hos kunder (debitorer)
 • Varelager
 • Biler
 • Maskiner og andre driftsmidler
 • Fast ejendom
 • Værdipapirer

Man skelner ofte mellem anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

 • Anlægsaktiver er de aktiver, virksomheden ejer i en længere periode, og som anvendes i virksomhedens daglige drift.
  Eksempelvis ejendomme og maskiner.
 • Omsætningsaktiver de aktiver, virksomheden normalt kun ejer i en kort periode,
  F.eks. varelager, der sælges eller forbruges, eller kundetilgodehavender, der indbetales til kassen.

Set ud fra bogholderens synsvinkel er denne skelnen egentlig ikke så vigtig. Det vigtigste er at forstå, at aktiver er "det man ejer".

Gæld

Det giver næsten sig selv, at "gæld" modsat aktiver er "det man skylder væk". Gælden kan ligesom aktiver have mange former. Som eksempler kan nævnes:

 • Bankgæld
 • Gæld til leverandører
 • Moms
 • A-skat (skat tilbageholdt i medarbejderes løn)
 • Prioritetsgæld (kreditforeningslån i fast ejendom)
 • Pantebreve (private lån i fast ejendom)
 • Købekontrakter (f.eks. biler)

Kort- og langfristet gæld

Ligesom der for aktivernes vedkommende skelnes mellem omsætnings- og anlægsaktiver, skelner man for gældens vedkommende mellem kort- og langfristet gæld,

Kkortfristet gæld er den gæld, der forfalder indenfor relativt kort tid (normalt 1 år), mens

Langfristet gæld er den gæld, der først forfalder om lang tid. Som eksempel på langfristet gæld kan nævnes de fleste former for lån i fast ejendom. Hvad angår de grundlæggende bogføringsprincipper er heller ikke denne skelnen af større betydning.

Egenkapital

Egenkapitalen forklares ofte som "virksomhedens gæld til dens ejer", idet gælden modsætningsvis er det, virksomheden skylder "fremmede".

Egenkapitalen i en virksomheds regnskab defineres således:

 • Egenkapital = Aktiver minus gæld

Dette svarer matematisk til at:

 • Aktiver = Gæld + Egenkapital

Summen af gæld og egenkapital kaldes også "Passiver", hvorved:

Aktiver = Passiver

Bemærk, at der her er tale om grundlæggende talsammenhænge, som gælder uanset virksomhedens forhold, på tilsvarende måde som, at debet = kredit i hver enkelt postering i bogføringen. Egenkapitalen regnes således med fortegn: Er gælden større end aktiverne, er egenkapitalen negativ.

Egenkapitalen er udtryk for virksomhedens nettoaktiver, eller virksomhedens værdi, om man vil. Det sidste skal dog tages med et til tider væsentligt forbehold. Hvor gælden som hovedregel nogenlunde entydigt kan indfries ved betaling af det beløb, gælden er bogført til, så har aktiverne i princippet kun den bogførte værdi, hvis de kan sælges til denne værdi, ligesom den reelle værdi undertiden kan vise sig at være meget større.

Når man vurderer en virksomheds værdi, kommer man derfor ikke udenom at forholde sig til den måde, aktiverne er værdiansat.

Det er ikke nok at se på egenkapitalen, således som den fremgår af regnskabet.

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Start idag, ikke imorgen. Hvis noget, så skulle du have startet i går.
– Emil Motycka

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Personlig skat og virksomhedsskat
Moms forbrugere vs. virksomheder
Administration i egen virksomhed
Sådan fungerer moms
Balance regnskab (Status)
IT i din nye virksomhed
Forskudsopgørelse til SKAT
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden