Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Coronahjælpepakker

På grund af coronasituationen er mange virksomheder i Danmark presset på både indtjeningen og likviditeten.

Folketinget har lavet forskellige tiltag, der skal hjælpe de erhvervsdrivende. Jeg har nedenfor taget et udpluk af de emner, der er relevante for de mindre erhvervsdrivende.

Reglerne på området har været ”dynamiske”, hvis man skal bruge et positivt udtryk – mere præcist, så er reglerne blevet tilpasset en del gange undervejs. Der er derfor en god chance for, at du kan læse nyt i mit overblik nedenfor, selvom du har sat dig godt ind i reglerne for en måned siden.
Inden vi kigger på de forskellige elementer, vil jeg blot berøre et generelt problem, nogle virksomheder har: Pengene fra staten bliver udbetalt til virksomhedens Nemkonto – og ingen andre steder. Vær derfor helt skarp på, at virksomheden har en Nemkonto, når du går i gang med de forskellige ansøgninger.

Coronahjælpepakker


Der findes tre hjælpepakker, der er relevante for de fleste små og mindre erhvervsdrivende:
1. Omsætningskompensation
2. Kompensation for faste omkostninger
3. Lønkompensation

For de første to hjælpepakker er der nu to muligheder – man kan enten søge i perioden 9. marts – 8. juni eller 9. marts – 8. juli. Har man allerede søgt, kan man indsende en supplerende ansøgning.

Alle kompensationspakkerne skal søges på www.virk.dk, og man kan alene bruge virksomhedens eget Nemid (eller personlige Nemid). Man kan således ikke give andre (f.eks. bogholder og revisor) adgang til indberetning.

Omsætningskompensation


Du kan søge om omsætningskompensation hvis:
• Din omsætning har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før 9. marts 2020
• Du maksimalt har 25 fuldtidsansatte
• Du har et forventet tab i omsætning på mindst 30 %
• Du har en personlig indkomst på maksimalt 800.000 i 2020

I perioden 9. marts til 8. juli (tidligere 8. juni) kan man få dækket 90 % af sit omsætningstab (tidligere 75 %). Hvis man har været tvangslukket, kan man i den tvangslukkede periode få 100 % kompensationstab.

Man kan dog maksimalt få 23.000 pr. måned – i alt 92.000.
Man kan enten søge for perioden 9. marts – 8. juni eller 9. marts – 8. juli.

Man beregner omsætningstabet i forhold til en referenceperiode – altså en tidligere realiseret periode. Udgangspunktet er 2. kvartal 2019.
Omsætningstabet kan f.eks. beregnes således:

Omsætning i 2. kvartal 2019: 200.000
Forventet omsætning i perioden 9. marts – 8. juli: 100.000. Her er det rent gætværk, men man må komme med sit bedste gæt. Senest til december skal man afrapportere den faktiske omsætning, og så bliver beløbet efterreguleret, så man ikke kommer til at modtage for meget i støtte.

Vi har således et beregnet tab på 100.000. Da perioden 9. marts – 8. juli er 122 dage, og 2. kvartal 2019 er 91 dage, skal der lidt matematik til at beregne omsætningstabet.

Så vi tager de 100.000 i tab, dividerer med 91 dage og ganger med 122 dage. Således bliver det teknisk beregnede tab 168.131,87 kr., svarende til et tab på 84,1 % (og altså over 30 %).

Man kan få 90 % af det beregnede tab udbetalt. 90 % af 168.131,87 er 151.318,68. Men man kan maksimalt få 23.000 pr. måned – i alt 92.000 for de 4 måneder, og derfor vil man kunne ansøge om at få de 92.000 udbetalt.

Selve ansøgningenMan skal ikke bruge revisorerklæring til denne ansøgning.
Og man skal selv ansøge – ens revisor/bogholder har ikke mulighed for at udfylde ansøgningen, da den skal ske med virksomhedens/ejerens Nemid, men de kan selvfølgelig sidde ved siden af, hvis man er usikker på at udfylde ansøgningen. Til selve ansøgningen skal man have opgjort sin fulde omsætning fra sidste regnskabsår (2019 i udgangspunktet), omsætning for referenceperioden (2. kvartal 2019 i udgangspunktet) og forventet omsætning i perioden 9. marts – 8. juli 2020.

Dokumentation:


Hvis du har været tvangslukket, skal du have dokumentation for, at virksomheden har været tvangslukket, for at kunne søge 100 % kompensation i stedet for 90 %. Hvis du er frisør eller lignende, kan det være registreringsbevis fra SKAT med branchekode for frisører. Men man kunne også sende en kopi af en brochure for ens forretning, et billede af facaden, brev i e-Boks fra myndighederne eller lignende.

For referenceperioden (2. kvartal 2019) skal man have dokumentation for omsætningen. I udgangspunktet vil Erhvervsstyrelsen allerhelst have momsangivelsen for 2. kvartal 2019, som dokumenterer, at den oplyste omsætning også stemmer med, hvad man har angivet til SKAT.

Hvis ikke tallet stemmer, bør man lave en efterangivelse af momsen, inden man indsender ansøgningen. Hvis ikke man har en momsangivelse for perioden – f.eks. hvis man betaler halvårsmoms eller ikke er momsregistreret – så kan man indsende en saldobalance for perioden. Vi anbefaler normalt, at man indsender momsangivelsen sammen med saldobalancen for perioden, så Erhvervsstyrelsen stadig har dokumentation for, at der er overensstemmelse mellem den oplyste omsætning og noget, man har angivet til SKAT.

Selve ansøgningen kan blive lidt bøvlet, hvis man har mere end et dokument, da Erhversstyrelsen kun kan modtage et samlet dokument. Så rent faktisk skal man sætte alle dokumenterne sammen til et, når man dokumenterer sin omsætning i referenceperioden.
Fristen for ansøgning er 31. august 2020 (tidligere 30. juni).

Kompensation for tab for faste omkostninger

Kompensation for faste omkostninger skal dække (nogle af) virksomhedens faste omkostninger under coronakrisen. Følgende betingelser skal være på plads, før man kan søge:
• Virksomhedens forventede faste omkostninger skal være mindst 12.500 kr. ekskl. moms i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 eller 16.666 indtil 8. juli, hvis man søger for 4 måneder.
• Virksomheden skal forvente et omsætningsfald på mindst 35 % eller have haft forbud mod at have åbent i en periode.
• Virksomhedens omsætningstab skal være en konsekvens af COVID-19 og ikke være selvforskyldt. Selve omsætningsnedgangen beregnes som ved omsætningskompensationen.

I den nye aftale kan man modtage følgende i kompensation:
• 100 pct., i perioden hvis ens virksomhed har været tvangslukket som følge af Corona
• 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
• 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
• 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Når man beregner omsætningsnedgangen, har det altså stor betydning, at den sker korrekt, da ens omkostningskompensation får betydning for, hvor stor en del af de faste omkostninger der kan dækkes.

Pladsen her er begrænset, så vi kan ikke komme nærmere ind på de mange specifikke regler og undtagelser for opgørelsen af, hvilke faste omkostninger, der kan dækkes.

Selve ansøgningen


Selve ansøgningen skal man – ligesom med faste omkostninger – selv indsende.
Selve ansøgningen skal godkendes af en statsautoriseret eller registreret revisor. Da mængden af ansøgninger er så enorm, og pengene der bliver udbetalt også er betydelige, har man valgt en model, hvor der rent faktisk skal laves en lidt omfattende revision af de indberettede tal.
Staten dækker altid 80 % af revisorregningen i forbindelse med ansøgningen – dog maksimalt 20.000 (så man får 16.000 udbetalt i kompensation).
Vi har set eksempler på at specifikke regnskabssystemer (Dinero, Billy’s mv.) tilbyder revisorerklæringer til ca. 5.000, men har også set revisionsselskaber, der tager over 30.000 for at lave erklæringen. Da arbejdet er omfattende, og staten yder kompensation på maks. 16.000 kr., er mit bedste bud nok, at mange revisorregninger vil ligge i intervallet 12.000-20.000 før kompensation. Man kan ikke indsende ansøgningen, før en revisor har lavet erklæringen færdig. Dvs. at man skal gå til revisor, inden man starter ansøgningsprocessen.

Dokumentation


For at lave ansøgningen skal man have sit regnskab på plads og derudover også have bogføringen up-to-date, da revisor skal revidere på perioden helt op til ansøgningsperioden. Til ansøgningen skal man have revisors regning klar som det allerførste. Den skal uploades med det samme. Dernæst skal man for hver indkomstgruppe udarbejde dokumentation og indsende denne sammen med sin ansøgning. Selve ansøgningen er således ret omfattende. Da man skal have revisorerklæring på denne del af opgaven, er mit forslag at man gør det i samarbejde med revisor.
Fristen for ansøgning er 31. august 2020 (tidligere 30. juni).

Lønkompensation


Lønkompensation fungerer lidt anderledes end de to øvrige ordninger, da formålet med denne ordning er at fastholde medarbejderne i beskæftigelse.
I skrivende stund er ordningen under forhandling til at blive videreført, men dækker lige nu perioden 9. marts – 8. juli 2020.

Kravene for at søge er, at virksomheden står overfor at skulle afskedige:
• minimum 30 % af medarbejderstaben eller
• mere end 50 ansatte

Du kan ikke søge i ordningen hvis:


• virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn
• udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus
• virksomhedens medarbejdere ikke er hjemsendt
• du er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over halvdelen af de ordinære driftsudgifter.
Ordningen fungerer rent praktisk ved, at du hjemsender dine medarbejder med løn. Du kan herefter få refunderet 75 % af lønnen, hvis den ansatte er funktionær, og 90 % af lønnen, hvis medarbejderen er timelønnet. I begge situationer kan du maks. få 30.000 kr. pr. fuldtidsmedarbejder pr. måned. Beløbet dækker feriepenge og pension tillige.

Selve ansøgningen


Selve ansøgningen foregår ved, at man for hver medarbejder, man søger om kompensation for, taster CPR-nummeret ind i Erhvervsstyrelsens system.

Dernæst regner systemet ud, hvor meget det mener, man kan få i refusion, baseret på medarbejderens løn tidligere indberettet i eIndkomst (SKATs system for registrering af lønninger). Systemet beregnet på baggrund af de seneste 3 og seneste 12 måneder, hvor meget medarbejderen har fået i løn, og så kan man få kompensation på baggrund af dette beløb. Man har mulighed for at indtaste et beløb manuelt, hvis beløbet, systemet trækker på medarbejderen fra eIndkomst, ikke passer.

Erhvervsstyrelsen kan pålægge at bruge revisorbistand, men ellers er udgangspunktet, at der ikke skal revisorpåtegning til, da alle indberetninger sker på baggrund af tidligere udbetalte lønninger registreret i statens systemer.

DokumentationDer skal ikke indsendes nogen dokumentation med denne ansøgning, da man benytter eIndkomsts oplysninger samt en tro og love-erklæring.

Fristen for ansøgningen er 30. juni 2020. Men lad os se, om den ændrer sig, når aftalen om forlængelse af lønkompensationen forventeligt er på plads snart.

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Få et større overskud
Covid 19 - Coronahjælpepakker
Covid 19 - Coronahjælpepakker & Udskydelse af moms m.m.
Covid 19 - Udfasning af ordning om lønkompensation
Covid 19 - Udskydelse af moms, A-skat og lønsumsafgift
Likviditet i virksomheden
Dækningsbidrag så du kan forstå det
Ophør af virksomhed
Betalingsbetingelser du skal bruge i virksomheden
Kalkuler prisnedsættelse
Kalkulation af din pris
Inkasso - få kunden til at betale
Driftsøkonomiske begreber
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden